Založ si blog

Tantra – Nejvyšší poznání

Recenzie:

O čom pojednáva táto Kniha?

Majster oSHo pojíma tantru z veľa uhlov, v tejto sérii príhovorov sa zameriava na tantrickú podstatu jednej z najväčších náuk vadžrajámy nazývanej mahámudrá, konkrétne na slávnu pieseň mahámudrá, v ktorej Talipa, prvý pozemský učiteľ tradície mahámudry, objasňuje svojmu žiakovi Náropovi základy a metódy tohoto učenia.

Tilopov mystický pohľad na tantru prežil v podobe úžasného spevu desať storočí a je do dnes stále živí a podnetný. oSHo ukazuje aktuálnosť textu na konkrétnych príkladoch zo súčasného života a zároveň ponúka celú radu meditačných techník pomáhajúcich ukľudniť myseľ a preniknúť hlbšie do vlastného vnútra.

Kniha sa podrobne zaoberá aj:

Najvyšší prežitok. Podstata mysle. Podstata tmy. Relaxácia znamená byť doma. Tantricky prístup. Tantra – veľké učenie. Cesta tantry. Žite bez návykov. Nehodnotenie. Odrežte koreň mysle. Nechajte veciam voľný priebeh. Najvyššie poznanie.

Top oNe – Čo táto kniha dala Dušanovi, v čom mu pomohla a kam ho nasmerovala?

Kniha má moc transformovať cestu praxe na cestu nePraxe, cestu jógy na kráľovskú cestu, hlas poznania na Hlas Pravdy, malé učenia na Veľké Učenia, pocit dokonalosti na pocit neDokonalosti, bežnú myseľ, neBežnú myseľ a neMyseľ na mimoMyseľ, a prevzaté vedomosti na personálné vedomosti. Má moc transformovať staré, známe, isté, bezpečné, temné a spútané veci, myšlienky… Na nové, neZnáme, neIsté, neBezpečné, svetlé a slobodné.

Kniha ich Dušanovi dopomohla rozvíjať, nútila ho premýšľať, rozširuje jeho slovnú zásobu, vzdeláva ho, vedome a s múdrosťou obohacuje, transformuváva jeho duševný a duchovný sposob mylsenia a postoja. Kniha mu transformovala skutky a činy spolu s výsledkami vedúce k absolútnej slobode.

Kniha sa zaoberá královskou cestou a veľkým učením, ktoré je zamerané na tantru. Dušana kniha bavila a určite si ju prečíta niekoľko krát. Kniha bola spestrením dňa.

Lexikon:

Najvyšší prežitok – spojenie dvoch sŕdc, biele slovo – ticho

Prežívanie a živorenie – komunikácia dvoch hláv, čierne slová ako symboly

Mystikovia – nezanechávajú stopy, nie sú súčasťou dejín, existujú stranou, nechodia smerom, kam sa uberá dav, žijú mimo čas, žijú vo večnosti, zmyzli z dimenzie bežného ľudstva

Pochybnosť – jedna polovica hlavy, mysle

Viera – druhá polovica hlavy, mysle

Dôvera – srdce, vedomie, láska

Tantrické duchovno – žiadna cirkev, žiadna sekta, osobná komunikácia, osobné spojenie, oáza v púšti, jazykom je ticho, vyjadruje sa metaforicky

Metafora – obrazné pomenovanie na základe podobnosti

Nezmysly – mentálny odpad

Prevzaté vedomosti – prežitky, pravdy druhých, mŕtvych kníh

Personálne vedomosti – prežitky, pravdy okusené na vlastnej koži, uvidené na vlastné oči…

Učenie – majster (semienko) hľadá vhodného kandidáta (ornú pôdu, žiaka, srdce), aby mu odovzdal jeho Prežitky Pravdy

neJa – byť neByť, neBytie, Nikto a Nič, prázdnota, prázdny priestor bez hraníc

Meditácia – smrť eGa, rozklad mysle, myšlienok, žiadna technika, ale znamená stať sa pozorovateľom

Kontemplacia – rozmýšľanie, premýšľanie, uvažovanie, zvažovanie, rozjímanie , znamená stať sa mysliteľom

Hmota – energetický jav, krížiace sa energetické prúdy, zaplnený priestor, plnosť, eGo, myseľ, osobnosť a vec (predmet)

neHmota – nekrižiace sa energetické prúdy, prázdny priestor, prázdnota, neBytie, vedomie, Nikto a Nič

Priestor – je na nikom a ničom závislí

Milovanie – stať sa Nikým a Ničím, spojenie, orgazmus dvoch prázdnôt

Joga – hovorí, že sa treba, snažiť, vyvíjať úsilie, je zameraná na eGo a až na konci sa ho snaží prekonať

Tantra – koniec jógy, hovorí, že sa netreba snažiť, nevyvíjať úsilie, je zameraná na Bytie hneď od začiatku, je mimo spoločnosť, kultúru a civilizáciu

Myseľ – nekluď, hluk, chaos

Stav bez mysle – neMyseľ, pokoj, kľud, ticho, mier a jednota, prítomný oKamih, stav bez myšlienok do minulosti a budúcnosti

Čierna mágia – zneužívanie čiernych negatívnych myšlienok, energií vo svoj prospech

Biela mágia – využívanie bielych pozitívnych myšlienok, energií v prospech iných, druhých

Budha – ten, kto žije v stave bez mysli

Budúca prítomnosť – budúci prítomný oKamih

Budúcnosť – stav myslenia do budúcnosti

Prítomnosť – prítomný oKamih

Prítomný oKamih – stav bez mysle, stav bez minulosti a budúcnosti

Bývalá prítomnosť – bývalý prítomný oKamih

Minulosť – stav myslenia do minulosti

Jednota – nerozlišovanie, harmónia, splynutie protikladov v jedno

Pravá podstata neJa (pravé autentické neJa) – priestor, vedomie, Nikto a Nič, neBytie…

Pravá prirodzenosť neJa – vedomie, priestor v ktorom existuje myseľ, kde si je tento priestor vedomý samého seba

Tma – neprítomnosť svetla

Akcia – relevantná, vychádza z kľudnej mysly, predchádza z jedného okamžiku do druhého, je kreatívna, nová, neznáma…, je zdravá a okamžitá, nie je do predu pripravená , nie je zameraná na cieľ, nehľadá sa, ale tancuje spieva a oslavuje

Aktivita – irelevantná, vychádza z nekluďnej mysly, je zaťažená minulosťou, je deštruktívna , ničí seba, vás, všetko naokolo, je posadnutosť – treba byť bdelejší, stará, známa…, je chorá a umelá, je do predu pripravená, je zameraná na cieľ, hľadá sa a nedosiahnete sa

Relaxácia – absencia aktivity, je stav, kde energia neprúdi ani do minulosti a ani do budúcnosti, jednoducho je len teraz, je kľudné jazero, je úplná transformácia vlastnej energie

Vynútené ticho – agresívne a násilnícké, znamená znásilňovanie mysle, len pár sekúnd ticha

Autentické ticho – príde samo od seba, dlhotrvajúce ticho, večné ticho

Nirvána – pokoj, kľud, ticho, mier, jednota, je splynutie tantry s jogou, znamená splynutie cesty tantry s cestou jógy, je splynutie veľkého učenia s malým učením, je splynutie meditácie s kontemplaciou, je splynutie csety nePraxe s cestou praxe

Splynutie – jednota, neDualita , harmónia, súlad…

Tantra – hovorí všetkému áno aj Bohu a aj životu, existencii, svetu, je uvoľnené splynutie, je splynutie s prudiacou riekou do oceánu, verí v okamžitému osvieteniu, v žiadne vyvažovanie dobrej a zlej karmy, v žiadne skutky a činy, nevyvíja úsilie, zaoberá sa Bytím a neBytím, pravou podstatou a prirodzenosťou neJa, je založená na tichom prítomnom nezaujatom svedkovi… pozorovateľovi, je pre tantricky duchovne založených ľudí, obrazne znamená otvorené dvere, alebo žiadne dvere pre každého, obrazne znamená veľký čln pre milión ľudí, obrazne znamená vyšší stupeň, či vyšší schod, reprezentuje univerzitu nePraxe, meditácie, nasleduje veľké učenia

Joga – verí v postupný vývoj duše, vo vyvažovanie zlej a dobrej karmy, v činy, v skutky, vyvíja úsilie, na silu medituje, joga sa zaoberá ID, eGom, superGom a alterEgom, zaoberá sa na falošnom nepravom ja, je založená na vynútenom pozorovaní myšlienok, eGa apod., je pre svetských ľudí, pre eGoistov, obrazne znamená zavreté dvere, znamená jeden čln pre jedného človeka, znamená nižší stupeň, či nižší schod, reprezentuje základ praxe, základnú školu, kontemplacie, nasleduje malé učenia

Ateista – hovorí Bohu nie a aj svetu nie

Teista – náboženstva a cirkev hovoria Bohu áno, ale svetu nie

Mantra – opakujúce sa slovo, psychické uspávadlo

Posvätné spisy – fungujú na základe pozorovania, vlastného Prežitku Pravdy

Osvietenie – znamená najvyššie zrodenie, smrť, život, láska, je založené na celku, jednote, individuálne osvietenie neexistuje, človek sa osvietenín stane len spolu s ostatnými, musia tvoriť jednotný celok, oceán, nie ostrov, všetci sú jedno Bytie a neBytie…, všetci tvoria celok…

Orgazmus – jav pri ktorom necítite telo ako hmotu, vybruje energiou, má elektrický náboj, znamená  elektrický jav, majú ho len dvaja milenci, nie manželia, bo hrajú rolu manžela a manželky

Majster – nezaujímajú ho doktríny, zásady, princípy, nie je učiteľom ale je prítomnosťou, obrazne je otvoreným oKnom, otvorenými dverami, majstra treba piť a jesť, majstrov je málo, kdežto učiteľov je kopa, majster čaká na osvietenie všetkých jeho žiakov, majster neučí ale snaží sa vás odnauciť malé učenia a cestu praxe

Guru – obrazne – zrelý plod, guru tvorí celok osvietenia s jeho nasledovnikmi

Malé učenia – nasledujú zásady, princípy, desatoro a pod., určujú čo máte robiť a čo nie

Veľké učenia – zaujímajú sa o Bytie a neBytie, o centrum, o vedomie a pod..m

Cesta jógy – cesta bojovníka, cesta vojaka, bojuje krok za krokom, je agresívny, používa násilie, poráža a ničí nepriateľa, snaží sa vytvárať konflikt, poukazuje na to, čo je zlé a čo dobré, čo je správne a čo nesprávne, čo náleží Bohu a čo diablu, jogin je robot, ovládajú a riadia malé učenia, návyky, poučky, zásady, princípy a pod., pocit, že všetko vo vnútri vytvára konflikt, boj a pod…

Cesta tantry – kráľovská cesta, duchovná cesta, kráčanie bez návykov a pod…, pocit, že všetko čo vnútri je dobré a posvätné

Pocit dokonalosti – znamená pozastavenie vedenia osobného rastu a rozvoja, subjekt sa cíti dokonalý a nerozvija sa ďalej

Pocit neDokonalosti – znamená nekonečné vedenie osobného rastu a rozvoja, subjekt sa cíti neDokonalý, čo znamená neKonečné vedenie osobného rastu a rozvoja

Dokonalosť – neustále rastie a rozvíja sa ešte k väčšej dokonalosti

Pozorovateľ – tichý, prítomný, bdelý, vnímavý, nezaujatý svedok prichádzajúcich a odchádzajúcich myšlienok, pozoruje nePozornosť, pozoruje rušivé vplyvy, emócie, pocity, city, myšlienky, myseľ, eGo, vnútorný hlas, reakcie, prejaveniea a pod…

nePozornosť – stav nevedomia, nePozornosti

Cesta nepraxe – cesta všetkých budhov, kto po nej kráča, dosiahne stavu budhy. Cesta k novému, neznámemu, neistému, nebezpečnému, temnému a slobodnému stavu budhy

Cesta praxe – cesta všetkých jogínov, cesta po starom, známom, istom, bezpečnom, svetlom a spútanom stave jogínov

Zrieknutie sa sveta – zriecť sa vnútorne všetkých snov, vzťahov, rodiny, majetku, sveta, zriecť sa vnútorne davu, spoločnosti a verejnosti, vnútorne sa otočiť ľuďom chrbtom, vnútorne vstúpiť do prírody, vnútorne odísť do hôr a lesov a byť tak neByť, byť vnútorne sám, byť vnútorne po tichu, neviesť vnútorný dialóg, vnútorne byť na lúke tvorenia sám bez davu

Lúka tvorenia – mozog na solar plex, podvedomá a predvedomá myseľ napojená na kozmickú nadvedomú myseľ

Rozsekanie koreňa – odstránenie príčiny, nie symptómu, rozsekanie koreňa stromu, nie lístia,  neztotožnovsnie sa  s príčinou a následkom, pozorovanie koreňa, príčiny a následné jeho rozsekanie

Zrkadlo – odráža Bytie, vedomie, pozorovateľa, nesúdi, nekritizuje, neodsudzuje, nehodnotí, je ticho

Prázdne zrkadlo – odráža Nikoho a Nič, odráža neBytie, odráža prázdnotu a ničotu, je tichým… pozorovateľom

Koreň mysle – ztotožnovanie sa, hodnotenie, zaujatosť, súdenie, odsudzovanie, kritizovanie a pod ..

Bežná myseľ – ber a ber, hromadiť majetok, mať stále viac a viac, bežní ľudia

neBežná myseľ – dávaj a rozdávaj, rozdávať viac a viac, zbožní lidia

neMyseľ – nevlastniť nič, nehromadiť majetok, nehromadiť myšlienky, predmety a veci, budhisti

mimoMyseľ – splynutie bežnej mysle, neBežnej mysle a neMysle na jednu mimoMyseľ

Dary – dávať a nič za to neočakávať, prijímať a nerobiť si starosti

Odmietanie daru – iba eGoisti odmietajú dar

Prirodzenosť – byť jednoduchý, obyčajný , nenútený, byť sám sebou a nechať veciam voľný priebeh

Ja – eGo, čierny mrak na oblohe, osobnosť, cestovateľ

Som – alterEgo, biely mrak na oblohe, individualita , tečúca rieka s hranicami, cesta

neJa – Bytie, neBytie, číra obloha bez mrakov, oceán bez hraníc, cieľ

Osobnosť – vonkajšia individualita

Individualita – vnútorná osobnosť

Čírosť Bytia – prázdna obloha, prázdne zrkadlo, prázdne Bytie

Existencia – pomijiva, všetko čo existovalo, zmizne

Je – Boh je, Bytie je, tu a teraz, nepomijivosť, nezmiznutie

Lexikon k recenziam:

Tantrik – Teista a zároveň aj aTeista, gnostik a zároveň aGnostik, spiritualista, rebel a vizionár, Génius

Teista – Ten, čo učením pripúšťa reálnu existenciu Boha na Zemi a jeho vplyv na ňu

aTeista – ten, čo je (bohom)prázdny, ten, čo je (neznaj)božný, ten, čo je (bez)božný

Materialista – ten, čo je hmotár, hromadí majetok, luxusné hračky, predmety, veci

Spiritualista – ten, čo je duchovný, zbavuje sa všetkého, na čom lipne

Gnostik – ten, čo vie, ten, čo nehľadá

aGnostik – ten, čo nevie, ten, čo hľadá

Génius – kreatívny duch, posol, čarodejník, Gin, ten, čo ovláda cudziu a vlastnú myseľ

Blázon – ten, ktorého ovláda a riadi cudzia a vlastná myseľ

Vizionár – majster snenia so schopnosťou vidieť

Posol – bývalý bojovník, biely čarodejník, víťaz s titulom Majster, posol pravdy, lásky a zámeru, prostredník, spoločník, sprievodca, služobník

Rebel – neverí Nikomu a Ničomu, iba vlastnej skúsenosti, verí vo svoje presvedčenia, nepatrí žiadnej cirkvi a ani organizácií, nie je eGoista, nežije minulosťou a ani budúcnosťou, ale žije iba prítomnosťou, jeho náboženstvom, filozofiou a životným štýlom je uvedomelosť, nikoho neovláda, nepodmaňuje si ho, je duchovným vedcom, nehľadá Boha, nezakladá žiadne organizácie, cirkvi, nemá nasledovníkov, medituje pre budúcnosť. Rebélia – je vec jednotlivca, je nenásilná a mierumilovná, je pochopenie, porozumenie, o čo skutočne ide, je rovnováha, neboj ani s vonkajškom a ani s vnútornajškom

Hlas Pravdy – je transformovaným ovocím zo stromu poznania, ktoré otrávil padlý anjel – čierny had – myšlienkový parazit – posol klamstiev a nepravdy. Tento posol sa k vám už neprihovára za pomoci hlasu poznania. Hlas pravdy tak reprezentuje vašu novú, neznámu, neistú, nebezbečnú, svetlú a slobodnú prežitú pravdu. Hlas Pravdy tak vytvára váš príbeh, v ktorom hráte autentickú  hlavnú úlohu vy  sami.

Prežitá Pravda – je autentický prežitok bez „Ja“, autentický prežitok bez eGa (autentický prežitok s vedomým a duchovnom, autentický prežitok s obrazom, autentický prežitok s Bytím, neBytím a (alter)eGom, autentický prežitok s tichým, nezaujatým prítomným… pozorovaním, autentický prežitok s novými a neznámimi, neistými a nebezpečnými, temnými a slobodnými názormi a faktami, dohodami a presvedčeniami). Vlastná Pravda. Hlas Pravdy. Človek je oboje, ale zároveň ani jedno.

Hlas poznania – je otráveným ovocím zo stromu poznania, ktoré otrávil padlý anjel – čierny had – myšlienkový parazit – posol klamstiev a nepravdy. Tento posol sa k vám prihovára za pomoci hlasu poznania. Hlas poznania tak reprezentuje vašu starú, známu, istú, bezbečnú, temnú a spútanú neprežitú pravdu. Hlas poznania tak vytvára váš príbeh, v ktorom hráte falošnú hlavnú úlohu vy sami.

nePrežitá pravda – je falošný prežitok s „ja“, falošný prežitok s eGom (falošný prežitok s mysľou a duševnom, falošný prežitok s duševným symbolom, falošný prežitok so snom a predstavou, falošný prežitok s vizualizáciami a manifestáciami, falošný prežitok s fantáziami, falošný prežitok s emóciami a pocitmi, falošný prežitok s eGom a (super)eGom, falošný prežitok so starými a známymi, istými a bezpečnými, žiarivými a spútanými názormi a faktami, s dohodami a presvedčeniami. Pravda druhého/hých. Hlas poznania. Človek je buď to, či oNo, alebo nie je to, či oNo. Extrovertzia.

Posledný súd – deň, keď skončila v hlave vojna bohov, vojna proti hlasu poznania – tyranovi, veľkému sudcovi, katovi, kazateľovi, parazitovi, zákonníku, systému presvedčení. Deň, keď ste druhých a seba prestali súdiť, kritizovať, ohovárať…, deň, keď ste prestali zneužívať čierne slovo v prospech druhých a seba.

Na verejnosti, v dave a v spoločnosti – byť na vonok s transformovanou dušou autentický a prirodzený

Mimo verejnosť, mimo dav a mimo spoločnosť – byť vo vnútri v duchu autentický a prirodzený

Autentický a prirodzený – na vonok s transformovanou dušou sa transformovane prejavovať a reagovať,  vo vnútri v duchu byť tichým prítomným… nezaujatym svedkom pozorovateľom, výborným poslucháčom

Prejavovanie a reagovanie – viesť autentický a prirodzený dialóg, monológ a poloylóg

Umenie sa ľahko učiť – metódy, ktoré vám uľahčia učenie

23.04.2024

Recenzie: Kniha: Umenie sa ľahko učiť – metódy, ktoré vám uľahčia učenie Autori: Kurt Tepperwein Vydavateľ: 2/2012 neznámy Zdroj: uložto.sk O čom pojednáva táto Kniha? Text zadnej strany: Metódy, ktoré vám uľahčia učenie. Učenie sa je ťažké! Bude však pre vás zábavou, ak využijete kombinácie metód profesora Kurta Teppperweina, ktoré vás naučia učiť sa: [...]

Hovory s Bohem 1

25.12.2023

Recenzie: Kniha: Hovory s Bohem 1 Autori: Neale Donald Watch Vydavateľ: Zdroj: ulozto.sk O čom pojednáva táto Kniha? Bestseller, v ktorom autor formou dialogu s Bohom hľadá odpovede na základné otázky viery, života a smrti. Dalším pokračováním tejto pútavej a rozhodne zajímavej knihy sú Walschovy Hovory s Bohom II. a Hovory s Bohom III. Kniha sa podrobne zaoberá [...]

Minutový manažer

29.11.2023

Recenzie: O čom pojednáva táto Kniha? Táto opica mohli byť cudzím problémom. Táto kniha, jedna z najoslobodzujúcejších v nezvyčajnej Knižnici minitovéhi manažéra, dáva nezabudnuteľnú lekciu: ako ušetrí čas na veci, ktoré chcete a potrebujete urobiť. Autori ukazujú krok, po kroku, ako sa manažéri môžu oslobodiť od problémov, ktoré nepatria do ich kompetencie a [...]

kuchajda, Olympijský deň

Areál Kuchajdy v bratislavskom Novom Meste bude patriť Olympijskému festivalu

18.07.2024 09:35

Počas 17 dní sa odprezentujú takmer tri desiatky športov, ktoré si budú môcť návštevníci vyskúšať.

Ursula von der Leyenová

Leyenová chce v EÚ udržať demokratický stred: Všetci sa potrebujeme zmobilizovať s jasným cieľom

18.07.2024 09:25

Najväčšie výzvy našej doby, ako je bezpečnosť či zmena klímy, možno podľa nej riešiť len spoločne.

brexit, eú, veľká británia, vlajka, zástava, európa

Spojené kráľovstvo hostí európskych lídrov. Kmec: Slovensko sa chce podieľať na obnove Ukrajiny

18.07.2024 09:06, aktualizované: 09:18

Fiala na summite podpíše so Zelenským bezpečnostnú dohodu medzi Českom a Ukrajinou.

Nancy Pelosiová

Pelosiová nešetrila Bidena: Podľa prieskumov nemôžeš Trumpa poraziť

18.07.2024 08:04, aktualizované: 09:32

Bidenovo pokračovanie v kampani by podľa Pelosiovej mohlo tiež zmariť šance demokratov na získanie väčšiny v Snemovni reprezentantov.

dusan

Všímanie si oKamžiku za oKamžikom, momentu za momentom, oKamihu za oKamihom bez hodnotenia, súdenia, nálepkovania. Uvedomovať si kontakt so zemou a tak ukotvovávať sa v prítomnom oKamihu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 68
Celková čítanosť: 59297x
Priemerná čítanosť článkov: 872x

Autor blogu

Odkazy